สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   1   มกราคม   2513
วัน.เดือน.ปี ตั้งแต่ เวลา เลขทะบียน พนักงานขับรถ รายการ ผู้จองใช้รถยนต์
7  เม.ย. 2564 07.00-16.30 นข1915ยะลา นายมานพ เจริญสุข ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ
เงื่อนไข : น้ำมันสำนักงาน
นางศรีวิลาส จันทร์เกตุ