สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   1   มกราคม   2513
วัน.เดือน.ปี ตั้งแต่ เวลา เลขทะบียน พนักงานขับรถ รายการ ผู้จองใช้รถยนต์
1  เม.ย. 2564 08.30-16.30 นข1915ยะลา นายรอสดี มะลี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดโครงการทุนม.ท.ศ.ปี2564
เงื่อนไข : น้ำมันสำนักงาน
นางศรีวิลาส จันทร์เกตุ