สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   1   มกราคม   2513
วัน.เดือน.ปี ตั้งแต่ เวลา เลขทะบียน พนักงานขับรถ รายการ ผู้จองใช้รถยนต์
8  ก.พ. 2564 06.00-16.30 นข1915ยะลา คณะติดตามการตรวจราชการ 8-27 กุมภาพันธ์ 2564
เงื่อนไข : น้ำมันสำนักงาน
นางศรีวิลาส จันทร์เกตุ