สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   1   มกราคม   2513
วัน.เดือน.ปี ตั้งแต่ เวลา เลขทะบียน พนักงานขับรถ รายการ ผู้จองใช้รถยนต์
4  ก.พ. 2564 06.00-16.30 กฉ661นราธิวาส นายรอสดี มะลี ท่านคณะปัตตานี
เงื่อนไข : น้ำมันสำนักงาน
นางศรีวิลาส จันทร์เกตุ