สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   1   มกราคม   2513
วัน.เดือน.ปี ตั้งแต่ เวลา เลขทะบียน พนักงานขับรถ รายการ ผู้จองใช้รถยนต์
10  ก.พ. 2564 06.00-13.00 นข1915ยะลา นายรอสดี มะลี ร่วมเป็นเกียรติ ประธานพิธีงานวิชาการ โรงเรียนพิมานวิทย์ /ท่านศึกษา
เงื่อนไข : น้ำมันสำนักงาน
นางศรีวิลาส จันทร์เกตุ