สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   1   มกราคม   2513
วัน.เดือน.ปี ตั้งแต่ เวลา เลขทะบียน พนักงานขับรถ รายการ ผู้จองใช้รถยนต์
28  ม.ค. 2564 06.00-13.00 กฉ661นราธิวาส นายมานพ เจริญสุข ลงพื้นที่ ตรวจราชการ ว.สารพัดช่างนราธิวาส
เงื่อนไข : น้ำมันสำนักงาน
นายธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ