สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   1   มกราคม   2513
วัน.เดือน.ปี ตั้งแต่ เวลา เลขทะบียน พนักงานขับรถ รายการ ผู้จองใช้รถยนต์
26  ม.ค. 2564 13.00-18.00 กฉ661นราธิวาส นายมานพ เจริญสุข ลงพื้นที่ ตรวจราชการ สช.จว.นราธิวาส
เงื่อนไข : น้ำมันสำนักงาน
นายธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ