สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   1   มกราคม   2513
วัน.เดือน.ปี ตั้งแต่ เวลา เลขทะบียน พนักงานขับรถ รายการ ผู้จองใช้รถยนต์
14  ม.ค. 2564 08.00-16.30 นข1915ยะลา นายมานพ เจริญสุข การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ระดับหน่วยงานทางการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านปารี อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
เงื่อนไข : น้ำมันสำนักงาน
นางปัทมาวดี ขันธ์ชัย