สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   1   มกราคม   2513
วัน.เดือน.ปี ตั้งแต่ เวลา เลขทะบียน พนักงานขับรถ รายการ ผู้จองใช้รถยนต์
7  ม.ค. 2564 08.30-16.30 นข1915ยะลา นายมานพ เจริญสุข บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
เงื่อนไข : น้ำมันสำนักงาน
นางศรีวิลาส จันทร์เกตุ
7  ม.ค. 2564 07.30-16.30 กฉ661นราธิวาส นายรอสดี มะลี ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการดำเนินการประสานงายช่วยเหลือนักเรียนกลับจากประเทศซาอุดิอะราเบีย
เงื่อนไข : น้ำมันสำนักงาน
นางศรีวิลาส จันทร์เกตุ