สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   1   มกราคม   2513
วัน.เดือน.ปี ตั้งแต่ เวลา เลขทะบียน พนักงานขับรถ รายการ ผู้จองใช้รถยนต์
4  ม.ค. 2564 08.30-15.30 นข1915ยะลา นายมานพ เจริญสุข บ้านบือเล็งใต้ รือเสาะ
เงื่อนไข : น้ำมันสำนักงาน
นางศรีวิลาส จันทร์เกตุ