สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   1   มกราคม   2513
วัน.เดือน.ปี ตั้งแต่ เวลา เลขทะบียน พนักงานขับรถ รายการ ผู้จองใช้รถยนต์
3  ก.พ. 2564 12.30-16.30 นข1915ยะลา นายรอสดี มะลี รายการติดตามและประเมินผลการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านโคกสหยา /ซารีพะ
เงื่อนไข : น้ำมันสำนักงาน
นางศรีวิลาส จันทร์เกตุ