สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   27   ตุลาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - การตัดสินการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ห้องประชุมบุหาตันหยง
08.30 น. - 16.30 น.   - การพัฒนาการจัดทำแผนกลยุทธ์/กำหนดยุทธศาสตร์ ห้องประชุมบุหงารายา