สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   22   ตุลาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - การคัดเลือกผู้บริหาร ห้องประชุมบุหงารายา