สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   21   ตุลาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ห้องประชุมบุหาตันหยง
08.30 น. - 16.30 น.   - การพัฒนา Coaching ห้องประชุมบุหงารายา