สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   19   ตุลาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - การออกแบบการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ ห้องประชุมบุหงารายา
08.30 น. - 16.30 น.   - คัดเลือกสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษรอบแรก ห้องประชุมบุหาตันหยง