สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   7   ตุลาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - การพัฒนาครู "เทคนิคการผลิตสื่อการเรียนรู้วิดีทัศน์" ห้องประชุมบุหงารายา