สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   28   ตุลาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - บรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุน ห้องประชุมบุหาตันหยง
08.30 น. - 16.30 น.   - การพัฒนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ห้องประชุมบุหงารายา