สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   20   ตุลาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - สอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุน ห้องประชุมบุหงารายา
08.30 น. - 16.30 น.   - การพัฒนา Coaching ห้องประชุมบุหาตันหยง