สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   8   ตุลาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - กลั่นกรองย้ายฯ ห้องประชุมบุหาตันหยง
08.30 น. - 16.30 น.   - การพัฒนาครู "เทคนิคการผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยวิดีทัศน์" ห้องประชุมบุหงารายา