สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   1   ตุลาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุม วินัย ห้องประชุมบุหาตันหยง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDG4) ห้องประชุมบุหาตันหยง