สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   13   กันยายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อและการสร้างสื่อสร้างสรรค์ (Sure&Share) ห้องประชุมบุหงารายา