สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   16   กันยายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - โครงการสื่อออนไลน์สร้างสรรค์ ห้องประชุมบุหงารายา
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม ห้องประชุมบุหงารายา