สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   15   กันยายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - กลั่นกรองการย้ายครู รอบที่ 2 ห้องประชุมบุหาตันหยง
08.30 น. - 12.00 น.   - พิธีเปิดการอบรมวิจัยในชั้นเรียน ครู รร บาเจาะ ห้องประชุมบุหงารายา
08.30 น. - 12.00 น.   - โครงการสื่อออนไลน์สร้างสรรค์ ห้องประชุมบุหาตันหยง
13.00 น. - 16.30 น.   - โครงการสื่อออนไลน์สร้างสรรค์ ห้องประชุมบุหงารายา