สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   23   กันยายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ร่างสภาพแวดล้อมภายใน/นโยบายและแผน ห้องประชุมบุหงารายา