สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   17   กันยายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - โครงการสื่อออนไลน์สร้างสรรค์ ห้องประชุมบุหงารายา
13.00 น. - 16.30 น.   - โครงการระบบฐานข้อมูล ห้องประชุมบุหาตันหยง