สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   14   กันยายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - อบรมให้ความรู้การนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องประชุมบุหงารายา
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุม กศจ.ครั้งที่ 9/64 ห้องประชุมบุหาตันหยง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประกวดสื่อสร้างสรรค์ต้านยาเสพติด ห้องประชุมบุหาตันหยง