สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   8   กันยายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมเตรียมความพร้อมการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องประชุมบุหงารายา
08.30 น. - 12.00 น.   - ขอใช้สถานที่สำหรับการให้สัมภาษณ์การเก็บข้อมูลวิจัยแก่นักศึกษาปริญญาเอก ห้องประชุมบุหาตันหยง