สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   3   กันยายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ขอใช้สถานที่สำหรับการให้สัมภาษณ์การเก็บข้อมูลวิจัยแก่นักศึกษาปริญญาเอก ห้องประชุมบุหงารายา
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำจังหวัดนราธิวาส ห้องประชุมบุหาตันหยง