สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   6   กันยายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการให้ข้าราชการครูฯตามหลักเกณฑ์ว21/2560 ห้องประชุมบุหงารายา
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมเตรียมความพร้อมการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องประชุมบุหาตันหยง