สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   26   เมษายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ถอดบทเรียนประเด็นการขับเคลื่อนการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. ห้องประชุมบุหาตันหยง