สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   29   เมษายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมผูัมีส่วนร่วมในการวิจัย ห้องประชุมบุหาตันหยง