สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   12   กุมภาพันธ์   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - การเก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคำตอบข้อสอบ RT , NT และ O-NET ห้องประชุมบุหงารายา