สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   24   กุมภาพันธ์   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - การเก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคำตอบข้อสอบ RT , NT และ O-NET ห้องประชุมบุหงารายา
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมบุคลากร ห้องประชุมบุหาตันหยง