สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   20   เมษายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประเมินประวัติ ผลงาน ห้องประชุมบุหงารายา
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ห้องประชุมบุหาตันหยง