สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   15   กุมภาพันธ์   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ห้องประชุมบุหาตันหยง