สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   7   กันยายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุม อกศจ. ครั้งที่ 9/2563 ห้องประชุมบุหาตันหยง
08.30 น. - 16.30 น.   - อบรมให้ความรู้การนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องประชุมบุหงารายา
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะกรรมการสอบสวน ห้องรับรอง ศธจ.