สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   10   กุมภาพันธ์   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - สอบสัมภาษณ์ และประเมินข้อเสนอแนวคิด วิธีพัฒนางานฯ ในการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ห้องประชุมบุหงารายา
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุม พสน. เพื่อวางแผนการเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ห้องประชุมบุหาตันหยง