สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   25   มกราคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมชี้แจงนโยบายการตรวจราชการ ห้องประชุมบุหาตันหยง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมชี้แจงนโยบายการตรวจราชการ ห้องประชุมบุหงารายา