สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   19   มกราคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ /นิเทศ ห้องประชุมบุหาตันหยง