สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   22   มกราคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - พิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ห้องประชุมบุหาตันหยง
08.30 น. - 12.00 น.   - รับรายงานตัวผู้อำนวยการสถานศึกษา ห้องประชุมบุหงารายา