สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   14   มกราคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุม อกศจ. ครั้งที่ 1/2564 ห้องประชุมบุหาตันหยง
13.00 น. - 16.30 น.   - การพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหือโควตาปกติ สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนฯ ห้องประชุมบุหาตันหยง
08.30 น. - 12.00 น.   - คณะกรรมการสอบสวน ดำเนินการตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการการสอบสวนพิจารณา ข้อ 20 (2) ห้องประชุมบุหงารายา
13.00 น. - 16.30 น.   - การดำเนินการสอบพิจารณา ตามกฎ ก.ค.ศ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 ข้อ 20(2) ห้องประชุมบุหงารายา