สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   11   มกราคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) ห้องประชุมบุหาตันหยง
08.30 น. - น.   - ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ห้องประชุมบุหงารายา