สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   9   กุมภาพันธ์   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - อกศจ. ครั้งที่ 2/2563 ห้องประชุมบุหาตันหยง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมZoom ห้องประชุมบุหงารายา