สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   4   มกราคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - น.   - เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับแจกจ่ายเสื้อกิจกรรมงานครูนราชวนวิ่ง ประจำปี 2564 ในวันที่ 4-8 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ห้องประชุมบุหงารายา