วันที่   1   มกราคม   2513
วัน.เดือน.ปี ตั้งแต่ เวลา เลขทะบียน พนักงานขับรถ รายการ ผู้จองใช้รถยนต์
10  มี.ค. 2563 07.30-16.30 นข1915ยะลา นายรอสดี มะลี ประชุมเพื่อร่วมพิจารณาการวิเคราะห์ข้อมูลอัตรากำลังและแนวทางการจัดเก็บ/จัดทำข้อมูลกำลัง
เงื่อนไข : น้ำมันสำนักงาน
นางศรีวิลาส  จันทร์เกตุ