สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   1   มกราคม   2513
วัน.เดือน.ปี ตั้งแต่ เวลา เลขทะบียน พนักงานขับรถ รายการ ผู้จองใช้รถยนต์
29  ก.ย. 2563 08.30-15.30 นข652ยะลา(ศธภ.7) นายมานพ เจริญสุข ตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน.
เงื่อนไข : น้ำมันสำนักงาน
นางศรีวิลาส จันทร์เกตุ