สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   1   มกราคม   2513
วัน.เดือน.ปี ตั้งแต่ เวลา เลขทะบียน พนักงานขับรถ รายการ ผู้จองใช้รถยนต์
14  ก.ย. 2563 06.00-13.00 นข1915ยะลา นายรอสดี มะลี โรงเรียนบ้านไอร์โซ/แผน
เงื่อนไข : น้ำมันสำนักงาน
นางศรีวิลาส จันทร์เกตุ
14  ก.ย. 2563 08.00-14.00 นข652ยะลา(ศธภ.7) นายมานพ เจริญสุข ร่วมต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
เงื่อนไข : น้ำมันสำนักงาน
นางศรีวิลาส จันทร์เกตุ