สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   1   มกราคม   2513
วัน.เดือน.ปี ตั้งแต่ เวลา เลขทะบียน พนักงานขับรถ รายการ ผู้จองใช้รถยนต์
10  ก.ย. 2563 11.00-14.00 นข652ยะลา(ศธภ.7) นายมานพ เจริญสุข รับคณะนักเรียน เทศบาล 2
เงื่อนไข : น้ำมันสำนักงาน
นางศรีวิลาส จันทร์เกตุ