สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   1   มกราคม   2513
วัน.เดือน.ปี ตั้งแต่ เวลา เลขทะบียน พนักงานขับรถ รายการ ผู้จองใช้รถยนต์
3  ก.ย. 2563 12.30-15.30 นข1915ยะลา นายรอสดี มะลี เตรียมการรับคณะส่วนล่วงหน้าในการตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ /นุชนาถ
เงื่อนไข : น้ำมันสำนักงาน
นางศรีวิลาส จันทร์เกตุ