สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   1   มกราคม   2513
วัน.เดือน.ปี ตั้งแต่ เวลา เลขทะบียน พนักงานขับรถ รายการ ผู้จองใช้รถยนต์
16  ก.ย. 2563 08.00-16.30 นข1915ยะลา นายรอสดี มะลี 08.00 ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.นราธิวาส 10.30 สนามบินบ้านทอน
เงื่อนไข : น้ำมันสำนักงาน
นายธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ
16  ก.ย. 2563 06.00-09.00 นข652ยะลา(ศธภ.7) นายมานพ เจริญสุข เสวนายามเช้า ณ ชลประทาน 17
เงื่อนไข : น้ำมันสำนักงาน
นางศรีวิลาส จันทร์เกตุ